Loading...

Placówki

Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan
Zbór BETEL w Szczecinie

Ognica 100

gm. Widuchowa

Stacja Misyjna Zboru „Betel”.

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 16.00.

Rys historyczny

Praca misyjna ewangelicznych chrześcijan w Ognicy rozpoczęła się z chwilą przybycia do wsi  repatriantów ze Wschodu w 1946 r. Należeli oni do byłego Związku Ewangelicznych Chrześcijan i Baptystów działającego w Polsce w okresie międzywojennym oraz do Chrześcijan Wiary Ewangelicznej (zielonoświątkowcy), a wśród nich: br. Michał Romański z rodziną i br. Andrzej Hajdukiewicz z rodziną. Jednym z pierwszych, który tu dotarł i podjął próbę organizowania pracy misyjnej był br. kazn. Julian Kuryłowicz – repatriant ze Wschodu, który też dał początek ewangelicznym chrześcijanom w Szczecinie w 1946 r. Praca misyjna w Ognicy nie była łatwa z uwagi na położenie wsi w strefie nadgranicznej.  Placówka zaistniała w sposób zorganizowany w roku 1953, najpierw jako stacja duszpasterska, a następnie Placówka należąca do szczecińskiego Zboru Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. Jej kaznodzieją był  br. Andrzej Hajdukiewicz, a po jego śmierci na kierownika Placówki dnia 14.01.62 r. wybrano br. Leona St. Dziadkowca sen. Organizował on wyjazdy grupy młodzieżowej i innych zborowych kaznodziejów do Ognicy w celach misyjnych. Wielokrotnie był zatrzymywany przez ówczesne służby graniczne za organizowanie zebrań religijnych. Po osiągnięciu statutowej liczby członków dnia 17.01.1971 r. Placówka została przekształcona w Zbór, a na stanowisko pastora wybrano  br. kazn. Leona St. Dziadkowca sen., który na wniosek Zboru w Ognicy /z dnia 20.10.1973 r./  został  ordynowany w dniu 4.11.1973 r. na urząd prezbitera.

Wierzący przez dłuższy czas zgromadzali się w prywatnym domu rodziny Romańskich. Kiedy brakowało już miejsca w domu, Kościół zakupił gospodarstwo rolne położone na kolonii Radoszki w Ognicy. Po zaadaptowaniu go na cele sakralne i poświęceniu w dniu 30.04.1978 r., rozpoczęto odbywanie w tym miejscu nabożeństw. Zbór w Ognicy podczas szczytowej swojej działalności był organizatorem wielu ewangelizacji, zjazdów młodzieżowych, spotkań braterskich, był gospodarzem  wielu uroczystości chrzcielnych w rzece Odrze.

Stopniowo członkowie Zboru coraz liczniej emigrowali do Szczecina i innych miast, część odeszła do wieczności. Na wniosek pozostałych członków Zboru w Ognicy z dnia 10.04.1983 r. , Rada Ugrupowania Ewangelicznych Chrześcijan  dnia 15.01.1987 zaakceptowała wniosek i  Zbór w Ognicy został przekształcony w Placówkę Zboru „Betel”, a odpowiedzialność za działalność Placówki powierzono prezb. Leonowi St. Dziadkowcowi sen. dotychczasowemu Pastorowi Zboru. Od 19.03.2000 r. do 9.01.2005 r. Przełożonym Placówki w Ognicy był br. Wiesław Dziadkowiec, który od 1996 r. wspierał tam pracę misyjną.

Obecnie Placówka w Ognicy posiada status Stacji Misyjnej. Opiekę duszpasterską nad Stacją Misyjną  sprawuje Zbór „Betel” w Szczecinie, a odpowiedzialnym za działalność w Ognicy jest prezb. Leon Dziadkowiec jun. – obecny Pastor Zboru „Betel”.

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 16.00. Uczestniczą w nich członkowie Zboru „Betel” oraz inni zainteresowani mieszkający w Ognicy.

Po adaptacji pomieszczeń Zbór rozpoczął organizowanie obozów rekolekcyjnych dla dzieci młodzieży, a następnie dla rodzin ( Szczegóły z zakładce Ośrodek Rekolekcyjny).

Placówka w Równie

Równo 6

Barlinek

Nabożeństwa odbywają się w niedzielę o godz. 9.30

Rys historyczny

Pracę misyjną w Równie poprzedziło utworzenie w dniu 14.12.1980 r. Placówki Zboru „Betel” w Barlinku w prywatnym mieszkaniu br. Albina Melcera. Na kierownika Placówki Zbór wybrał br. ew. Leona Dziadkowca jun. – absolwenta Szkoły Biblijnej Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. Na nabożeństwach organizowanych w niedzielę zbierało się kilkanaście osób, a wśród nich s. Łucja Trafalska i jej matka- s. Zofia Rejent z Równa. Zabiegały one o to, żeby podobne nabożeństwa można było organizować w ich mieszkaniu w Równie.

Kiedy rozpoczęto organizowanie nabożeństw w Równie, zainteresowanie ludzi Ewangelią przeszło najśmielsze nasze oczekiwanie. Dzięki pracy misyjnej s. Łucji Trafalskiej frekwencja na organizowanych przez br. ew. Leona Dziadkowca jun. nabożeństwach była bardzo duża. W związku z tym dnia 15.03.1982 r. przeniesiono siedzibę Placówki do Równa i tam skoncentrowano się na pracy misyjnej. Była ona bardzo trudna, obejmowała okoliczne, ówczesne wsie PGR- owskie oraz wsie z przewagą rolników indywidualnych. Był to teren na którym bardzo silnie działali Świadkowie Jehowy, gdzie ludzie żyli bardzo biednie, wielu nadużywało alkoholu. Wieść o organizowanych nabożeństwach w Równie rozchodziła się szeroko,  tak, że na nabożeństwa zaczęły przyjeżdżać ludzie z Barlinka i okolicznych wiosek. Niektórzy z powodu braku komunikacji drogę 10 km pokonywali pieszo. Był to czas kryzysu ekonomicznego w Polsce. Przełożony Placówki zaczął organizować pomoc charytatywną, skierowaną na biednych ludzi w tej okolicy. Zaadaptowany pokój w mieszkaniu prywatnym s. Łucji Trafalskiej był już za mały. Nawracali się nowi ludzie, w tym mąż s. Łucji Trafalskiej – Zbigniew. Organizowane były nad jeziorem Rówienko pierwsze chrzty.

Powstała potrzeba posiadania kaplicy, do której można byłoby przenieść odbywanie nabożeństw. Wierzący w Równie modlili się o możliwość nabycia miejsca pod budowę kaplicy. Niebawem Zbór „Betel” w Szczecinie przyjął darowiznę od Rodziny Trafalskich w formie części gruntu wraz z zabudowaniami gospodarczymi z przeznaczeniem na kaplicę. Rozpoczęliśmy adaptację tych zabudowań. Główny ciężar prac budowlanych poniósł br. Zbigniew Trafalski wraz ze swoją rodziną. Niemały wkład miał nieżyjący już br. Henryk Kaliski i jego firma. Uroczystość poświęcenia kaplicy odbyła się w dniu 09 września 1982 r. Od tego czasu  działalność Placówki przeniosła się do kaplicy.

Zbór „Betel” corocznie organizował uroczystości chrzcielne w czystych jeziorach Rówienko i wspólne nabożeństwa w kaplicy w Równie. Działała Szkółka Niedzielna, którą prowadziła s. Grażyna Dziadkowiec – żona przełożonego Placówki. Działała grupa młodzieżowa, prowadził ją br. Wiesław Dziadkowiec z br. Mirosławem Koniem. Odbywały się sobotnie spotkania biblijne. Tutaj odbywali praktyki młodzi zborowi ewangeliści, nauczyciele Szkółki Niedzielnej. Br. ew. Leon Dziadkowiec jun. zakończył duszpasterzowanie w Równie w kwietniu 1996 r., kiedy został wybrany na stanowisko Pastora Zboru „Betel” w Szczecinie. Po nim funkcję przełożonego Placówki objął br. ew. Mirosław Koń, który pełnił tą funkcję do dnia 22 kwietnia 2007 r. Nowym przełożonym Placówki został br. ew. Waldemar Wójtowicz. Obecnie z powodu zmiany godzin kursowania autobusów PKS, wyjazdów do większych miast, odejścia do wieczności, utworzenia innych zborów w Barlinku liczba członków w Równie spadła, zachowując statutową liczbę członków  dla statusu Placówki Zboru.

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
AKCEPTUJ