KOŚCIÓŁ EWANGELICZNYCH CHRZEŚCIJAN w SZCZECINIE


         KOŚCIÓŁ EWANGELICZNYCH CHRZEŚCIJAN

         Zbór "BETEL" w Szczecinie

 

 71-044 Szczecin      ul. Brodnicka 13      tel.: 91 483 11 74 

Szkółka niedzielna:
Nauczanie biblijne dzieci /religia- w rozumieniu przedmiotu szkolnego/

Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę w godz. 9.45 – 11.00 w siedzibie Zboru.

Nauczanie biblijne dzieci (religia w rozumieniu przedmiotu szkolnego) organizowane jest w zarejestrowanym w Kuratorium Oświaty w Szczecinie punkcie katechetycznym. Uzyskane z religii oceny wypisywane są na świadectwach szkolnych.

Celem nauczania biblijnego dzieci od najwcześniejszych lat ich życia jest ukształ towanie w oparciu o prawdy Pisma Świętego i moc Bożą, takiego chrześcijanina, którego światopogląd i duchowy kręgosłup będą stabilne, oparte na mocnym Fundamencie i pomogą mu podejmować właściwe decyzje życiowe i wybory moralne, a w chwilach duchowych kryzysów i doświadczeń pozwolą mu na szukanie ratunku u Pana Jezusa Chrystusa; On to jest Centralną Postacią edukacji uczniów.

Nauczanie biblijne obejmuje: dzieci: w wieku przedszkolnym oraz I i II etap edukacyjny. Zajęcia prowadzą: s. Grażyna Dziadkowiec – kierownik i nauczyciel, członek kościelnego Ogólnopolskiego Komitetu ds. Koordynacji Pracy Wśród Dzieci i br. Bogusław Liskowski. Stażystami są s. Dorota Szyntar i br. Mateusz Jastrzębski.
Podstawę programową stanowi „Program Nauczania Biblijnego Dzieci” opracowany przez Komitet ds. Koordynacji Pracy Wśród Dzieci pod kierunkiem G. Dziadkowiec i A. Krystoń, Warszawa 1999, zatwierdzony przez Radę Kościoła w dniu 24 września 1999 r. w Oćwiece, i przekazany do realizacji we wszystkich punktach katechetycznych Kościoła.

Elementy składowe każdej lekcji to: modlitwa „ Ojcze nasz”, nauka pieśni i wersetów biblijnych, nauczanie doktryn, prawd biblijnych na postawie historii z Pisma Świętego, ewangelizacja, modlitwa indywidualna, ekspresja związana z tematem lekcji (piosenki, prace plastyczne, techniczne).

Dzieci prezentują wiadomości poprzez: udział w ewangelizacjach dla innych dzieci - „ Gwiazdkowa Niespodzianka”, usługę śpiewem na nabożeństwach niedzielnych, udział w konkursach biblijnych i w konkursach plastycznych. Nasze dzieci zdobyły główną nagrodę i wyróżnienia na ogólnokościelnym konkursie plastycznym pod hasłem „ Książeczka Bez Słów”.

Nauczyciele podwyższają swoje kwalifikacje na konferencjach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Ostatnio odbyła się lekcja otwarta dla nauczycieli z Pomorza Zachodniego z zakresu Profilaktyki Uzależnień, w oparciu o Trening Zastępowania Agresji -ART –Kształ towanie umiejętności społecznych –„ Reakcja na namawianie” i „Radzenie sobie z presją grupy”.

W ramach chrześcijańskiego poradnictwa rodzinnego doradca rodzinny – s. Grażyna Dziadkowiec prowadzi edukacyjne spotkania grupowe i indywidualne dla rodziców.

 

 

  

Główna Rada Zboru  Historia  Zasady Wiary  Galeria  Świadectwa  Nabożeństwa  Biblijne  Domowe  Kobiet  Młodzieżowe  Dzieci  Placówki  Aktualności  Zdarzyło się  Słowo Pastora  Adresy  Napisz e-mail  Mapka  Linki

KOŚCIÓŁ EWANGELICZNYCH CHRZEŚCIJAN w SZCZECINIE

Data powstania strony: 22.10.2004 ¤ Data ostatniej aktualizacji: 07.12.2008
Copyright © 2004 by BETEL ¤ webmaster:
e-mail

 StronaGłówna